Skip available courses

Available courses

Prezentacje multimedialne o osobach zasłużonych dla naszego regionu: Stanisławie Jachowiczu, prof. Stanisławie Pawłowskim, Stanisławie Piętaku. Zawierają także legendę o Lasowiaczce oraz legendę o tym, jak wójtówna Halina ocaliła Sandomierz. Materiały przeznaczone dla uczniów różnych typów szkół.

Podstawa programowa dla II etapu edukacji - Historia i społeczeństwo pkt. 2. "Mała ojczyzna".

Zebrane w jednym miejscu najważniejsze informacje o Stalowej Woli, jej historii, sławnych mieszkańcach, tradycjach i współczesności. Przeznaczone nie tylko dla mieszkańców miasta i okolic, ale także każdego zainteresowanego najnowszą historią Polski.

Podstawa programowa dla II etapu edukacji - Historia i społeczeństwo pkt. 2. "Mała ojczyzna".

Podstawa programowa dla III etapu edukacji - Wiedza o społeczeństwie pkt. 8. Naród i mniejszości narodowe.

Podstawa programowa dla IV etapu edukacji:

- Historia (zakres podstawowy) - pkt. 6. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej;

- Historia (zakres rozszerzony) - V. Wiek XX pkt. 5. II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, kultura;

- Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) - pkt. 6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe.

Szkolenie biblioteczne przeznaczone dla czytelników Biblioteki Pedagogicznej i filii w Stalowej Woli i Nisku, oraz dla pozostałych użytkowników. Zawiera podstawowe informacje dotyczące korzystania z katalogu OPAC.

Podstawa programowa

Informatyka. III etap edukacyjny - pkt. 2.2. Uczeń posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych.

Informatyka. IV etap edukacyjny - zakres podstawowy - pkt. 2.1. Uczeń znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin.

Informatyka. IV etap edukacyjny - zakres rozszerzony - pkt. 2.4. Uczeń znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin.

Język Polski. IV etap edukacyjny. Zakres podstawowy i rozszerzony - pkt. 2.1. Uczeń szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień, selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych, korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów elektronicznych, w tym z Internetu).

Materiały adresowane są przede wszystkim do bibliotekarzy szkolnych i mają na celu doskonalenie umiejętności w zakresie ewidencji materiałów bibliotecznych. W poszczególnych modułach wyjaśniono zasady ewidencji wpływów i ubytkow różnego rodzaju materiałów bibliotecznych, omówiono podstawowe księgi i jednostki ewidencyjne, dowody wpływów i ubytków oraz zasady ewidencji finansowo-księgowej.

Prezentacja przeznaczona jest dla uczniów różnych typów szkół. Zawiera obrazy i rysunki przedstawiające I Wojnę Światową na froncie wschodnim. Prezentacja zawiera indeks osób, tytułów obrazów i rysunków.

Patron to opiekun, osoba darzona wielkim szacunkiem, której imię nadawane jest instytucji np. szkole, lub jakiemuś miejscu. Nadaje się imiona szkołom, by uczniowie mieli wzór do naśladowania. Słownik zawiera biogramy wybitnych i szlachetnych osób.

Podstawa programowa

Historia i społeczeństwo. II etap edukacyjny: klasy IV - VI pkt. 2.2 "Mała Ojczyzna". Uczeń zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłosci "Małej Ojczyzny".

Materiały przeznaczone dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat życia i zasług Hieronima Dekutowskiego - wybitnego żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz dowódcy oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN.

Podstawa programowa: 
Historia i społeczeństw. II etap edukacyjny: klasy IV-VI pkt.2.2 "Mała Ojczyzna". Uczeń zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętnienia postaci i wydarzeń z przeszłości "Małej Ojczyzny"

 Kurs "Poprawność językowa w mowie i w piśmie" został przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, studentach i wszystkich zainteresowanych tematyką poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Uczestnik po zakończeniu kursu zna podstawowe rodzaje błędów językowych, potrafi je zauważyć w tekście oraz w wypowiedziach ustnych. Posługuje się językiem w sposób bardziej świadomy, refleksyjny i zgodnie z zasadami normy językowej.

Podstawa programowa dla III i IV etapu edukacyjnego (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) w zakresie świadomości językowej - "Uczeń rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych" (za: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / [koordynator prac Sławomir Jacek Żurek]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]).

Prezentacja materiałów o życiu i twórczości Stanisława Piętaka, wspomnień o Nim i jego dziele. Propozycja scenariusza zajęć, utwory do poczytania i posłuchania. 

Podstawa programowa: 
Historia i społeczeństwo. II etap edukacyjny: klasy IV - VI pkt. 2.2 "Mała Ojczyzna". Uczeń zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłosci "Małej Ojczyzny".

Materiały przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat Stefana Czarnieckiego oraz bitwy pod Niskiem. Zawarte są tu podstawowe informacje o Stefanie Czarnieckim, prezentacja multimedialna, wykaz publikacji i test sprawdzający wiedzę.